مشاوره پایان نامه فناوری اطلاعات (پایان نامه IT)

مشاوره پایان نامه فناوری اطلاعات (پایان نامه IT)

نوشتن پایان نامه در رشته فناوری اطلاعات یا پایان نامه IT می تواند دامنه وسیعی از موضوعات را شامل گردد. انتخاب موضوع برای پایان نامه IT می تواند بنابراین حجم وسیع تری از متغیرها را به همراه داشته باشد. نوشتن پروپوزال در رشته فناوری اطلاعات و پرایش های آن مانند گرایش های تجارت الکترونیکی، مدیریت سیستم های اطلاعاتی، شبکه های کامپیوتری و مهندسی فناوری اطلاعات (IT) باید به دقت انجام گردد.

استفاده فعلی از رسانه های اجتماعی در میان جوانان و دانشکده ها
گزارش پروژه اینترنت و زندگی آمریکایی در سال ۲۰۰۱ (لنهارت ، رینی و لویس ۲۰۰۱ به نقل از روبلیر و همکاران، ۲۰۱۰، ص۲، سطر ۲۷) اولین نشانه از نقش اجتماعی رو به رشدی بود که فناوری های ارتباطی در زندگی جوانان بازی می کردند. این پروژه به این نتیجه رسید که سه چهارم همه نوجوانان میان سنین ۱۲ تا ۱۷ سال از اینترنت و پیام فوری (IM) استفاده می کردند و این فناوری ها جنبه مهمی از زندگی شان شده بود.
• ۷۶ درصد از نوجوانان آنلاین می گفتند که اگر اینترنت نداشته باشند هیچ راهی برای آنلاین بودن ندارند.
• ۴۸ دصد می گفتند که استفاده شان از اینترنت موجب بهبود روابط با دوستانشان شده است
• ۳۲ درصد می گفتند که ابزارهای اینترنتی بدانها کمک می کند تا دوستان جدیدی پیدا کنند.
همچنین با ارزش است که گفته شود این فناوری ها چه نقشی در رویداد های شخصی ارتباطات اجتماعی نوجوانان دارند. بیش از یک سوم نوجوانان از IM برای ارتباطات اجتماعی استفاده می کنند و نمی خواهند که در مباحثات رودر رو با دوستانشان قرار گیرد و یا چیزی از آنها بخواهند و یا رابطه شان را بهم بزنند.

مشاوره پایان نامه فناوری اطلاعات (پایان نامه IT)

مشاوره پایان نامه فناوری اطلاعات (پایان نامه IT)